Reageer nu! nog 1 dag.

beste buur,
Voor eind mei kun je een reactie indienen op de ontwerp-beleidsnota die door de Gemeente is opgezet, waarin Lage Weide als meest kansrijk focusgebied voor windmolens wordt aangemerkt. Er staat zelfs  in dat Lage Weide als locatie helemaal geen negatieve effecten van 270 meter hoge windturbines gaat ervaren! Wij vinden het schandalig. 

In deze nieuwsbrief helpen we jou met punten voor je bezwaar.
Stuur je reactie in voor 31 mei! Let op, dit is volgende week al. 

Het kan op 2 manieren:
 -lees de hele nieuwsbrief goed door en gebruik de informatie voor je eigen reactie-vind je het te ingewikkeld of heb je geen tijd? gebruik deze voorbeeldbrief. Lees hem natuurlijk wel eerst door en pas hem eventueel aan. Vergeet niet je gegevens in te vullen! 

We bespreken deze punten in de nieuwsbrief:
Waar kan ik de ontwerp-beleidsnota vinden?
Ik heb al een keer op de plannen gereageerd.
Waarom moet het nu nog een keer?
argumenten om te gebruiken voor je reactie
download de voorbeeldbrief, om rechtstreeks te kopiëren

Reageren
U kunt reageren tot en met 31 mei 2024 per e-mail via energie@utrecht.nl. Of via de post: Postbus 16200 3500 CE Utrecht, t.a.v. L. Nagtegaal.

Vermeld uw naam, adres en als onderwerp: ‘Reactie ontwerp-nota opwekgebieden voor schone energie in Utrecht’.

 1) Waar kan je de ontwerp-beleidsnota vinden?
Hier vind je de ontwerp-beleidsnota én de documenten die gebruikt zijn om deze te maken. De ontwerp-beleidsnota is duidelijk geschreven met een positieve toon. De aanvullende documentatie is nodig om kritisch te kijken. Ook om te zien waar niet over nagedacht is.Buren van Lage Weide hebben alles doorgenomen, verder in de nieuwsbrief kun je onze argumenten lezen, deze kun je dan eventueel gebruiken voor je eigen reactie.

2) Ik heb al een keer gereageerd. Waarom moet het nu nog een keer?
De besluitvorming om te komen tot windmolens is sowieso ingewikkeld. Situatie Lage Weide wordt nog veel complexer gemaakt omdat zowel het Rijk, Provincie Utrecht als gemeente Utrecht erbij betrokken zijn, waarin soms de ene partij, soms de andere partij een besluit neemt. 

Om het extra ingewikkeld te maken is er ook nog RES U16. Dit is een strategie opgesteld door het rijk en de provincie, met als doel om gemeentes te laten samenwerken om zo aan de klimaat doelen te kunnen voldoen. Maar hierdoor krijgt de provincie de kans om buiten de gemeenteraad, Lage Weide als locatie te bestempelen (de bestemmingsvergunningen van industrieterreinen liggen namelijk niet bij de gemeente, maar bij de provincie). 

Dit moeten we niet pikken.

We roepen hierbij ook de raadsleden van de gemeente zich hiertegen uit te spreken en op te komen voor ons als omwonenden!

In dit onoverzichtelijke proces moet de provincie, gemeente en RES U16 burgers de mogelijkheid geven om te reageren tijdens de verschillende stappen die worden genomen, maar:

De informatievoorziening naar de burgers toe is ronduit beroerd, met name vanuit de gemeente Utrecht.  zoveel verschillende partijen, lijvige documenten vol met bestuurstaal. Dat is toch niet te snappen?

Misschien denk je ondertussen: heeft het nog zin? 

Je zou er toch cynisch van worden. Wordt er wel naar de burgers geluisterd? In 2014 is het plan terecht afgekeurd en nu beginnen we weer overnieuw?

Maar…

We zijn binnen een straal van 1,5 kilometer van Lage Weide met 20.000 huishoudens. Stel je voor dat er zoveel bezwaren worden ingediend! Daar kunnen ze niet omheen. Samen staan we sterk. 3) Argumenten om te gebruiken in je reactieHieronder vind je argumenten opgesteld door Buren van Lage Weide. Je kunt ze als leidraad gebruiken voor je eigen reactie. We raden je wel aan om jezelf ook in te lezen.

we hebben het onder verdeeld in verschillende onderwerpengebrekkige informatie voorzieninggeluidalternatievenwaardevermindering huizen

Gebrekkige informatievoorziening 
aan de informatie voorziening schort het aan alle kanten. 

– Omwonenden zijn niet of nauwelijks ingelicht over de plannen. Geen of late info via wijkberichten, een webinar waarvan de uitnodiging alleen via social media te vinden was en we moesten via persberichten lezen dat Lage Weide weer op de kaart staat als beoogde locatie.
– Er zijn veel te veel partijen, wie beslist wat? wie komt er op voor onze belangen?
– De documenten waar we op moeten reageren zijn veelvuldig en in lijvige bestuurstaal die voor een leek niet te begrijpen zijn informatie bijeenkomsten zijn veel te laat gepland, met als dieptepunt een extra bijeenkomst in Leidsche Rijn 3 dagen voor de deadline van het insturen van de reactie, waarbij Lot van Hooijdonk aangeeft dat de deadline niet kan worden uitgesteld.
– Wijkberichten over deze bijeenkomsten zijn niet naar alle wijken gestuurd om Lage Weide, waardoor een heel groot deel van de omwonenden niet geinformeerd is, en dus geen goede afweging kan maken voor het geven van een reactie.

In de Raadsbrief B&W wordt aangegeven dat voor Lage Weide een integraal gebiedsproces wordt doorlopen. Hier hebben wij vragen over:
→ Op welke momenten in het proces mbt de plannen voor Lage Weide hebben bewoners  opnieuw inspraak? 
→ Kunt u een best case scenario planning maken met stappen en tijdslijnen? 
→ kunt u hierin de besluitvorming ism provincie en RES meenemen? 
→ Hoe gaat hierover gecommuniceerd worden? 
→ wij eisen visualisaties van de molens per wijk, zodat de visuele impact duidelijk wordt  voor de omwonenden.
→ wij vinden de deadline van het insturen van bezwaar op de nota zeer ongepast, er zijn te weinig omwonenden correct geïnformeerd om uberhaupt een gedegen reactie te kunnen geven.
De Raad van State beschouwt iedereen die woont binnen een afstand van 10 x tiphoogte en gevolgen van enige betekenis van de windmolen(s) kan ondervinden als belanghebbende. Dit is dus een straal van 2,4 km. Al deze mensen hebben dus juridisch recht van spreken. 

Geluid
Vanwege de toenemende zorgen in de samenleving over mogelijke gezondheidseffecten van windturbines, hebben de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur & Waterstaat (IenW) het RIVM verzocht om nadere verkenning te doen naar de mogelijkheden voor gezondheidsonderzoek rond windturbines. Er zijn momenteel meerdere onderzoeken lopende, waarvan nog geen resultaten zijn.

Er zijn al eerder onderzoeken gedaan naar het geluid van windmolens en de invloed op de omgeving. Helaas word je daar wel wat cynisch van. Er is namelijk zeer beperkt onderzoek gedaan naar windmolens zo dichtbij woonhuizen, dus veel onderzoeken zijn voor Lage Weide niet te gebruiken. Helaas gebruikt men deze onderzoeken niet alleen op gemeenteniveau, maar ook voor de landelijke afstandsnorm die in de maak zijn. 

Landelijk heeft de regering een motie  aangenomen over een landelijke afstandsnorm voor alle windmolens op land. In deze motie wordt door de SP en de VVD aangeraden deugdelijke afstandsnormen te bepalen, en totdat die er zijn het Deense model te volgen (o.a 4 x tiphoogte tot bewoning) 

Een landelijke afstandsnorm gaat in vanaf 2025. Waarom dan nu Lage Weide als locatie met een afstand tot woonhuizen die waarschijnlijk in de landelijke norm niet eens meer mag? Onder het mom van ‘maatwerk’ landelijke regelgeving in de wind slaan vinden wij een slecht idee. Bij Rijnenburg wordt een minimale afstand van 800 meter aangehouden. Waarom daar wel en op Lage Weide niet?

Interessant is dat in Denemarken de bouw van windmolens op land is gestaakt omdat ze verder onderzoek willen doen naar gezondheidsproblemen voor de omgeving. In ons buurland Duitsland hanteren ze 10 x de tiphoogte als norm als afstand tot woonhuizen vanwege gezondheidsproblemen. 

→ De 50 dB(A) geluidcontour van Lage Weide uitsluitend op basis van akoestische modellen is waarschijnlijk een grove onderschatting van het aantal ernstig geluidsgehinderden in Zuilen tot gevolg heeft. 

→ We stellen daarom een methodiek voor, waarmee vanuit de norm “voor ernstig gehinderden” die in 2018 door de WHO* gesteld is, de ligging van de “werkelijke 50 dB (A) contour” kan worden bepaald. Bepaling hiervan is essentieel om zicht te krijgen op bronnen van overlast en de eventuele maatregelen die nodig zijn om onder de norm van 10% ernstig gehinderden te komen.

→ Wij verzoeken de gemeente een actuele geluidsmeting te doen rondom Lage Weide. Deze metingen moeten worden meegenomen voordat positief of negatief besloten wordt over het wel of niet plaatsen van windmolens en niet als de keuze voor windmolens al gemaakt is en waar metingen bij initiatiefnemers worden gelegd.De volledige analyse van Milieu Groep Zuilen is te lezen in deze PDF (8 pagina’s).  Graag zien we hier een reactie op vanuit de gemeente. Bij het navragen tijdens het webinar gegeven door Gemeente Utrecht op 24-4-2024 werd aangegeven dat maatregelen om overlast te beperken met name bestonden uit het stilzetten van de wieken.

→ Graag verduidelijking toevoegen over wat deze maatregelen zijn en hoe deze worden ingezet en wat dat betekent voor bewoners.Op p 51 planMer wordt een onderzoek van Nivel aangehaald om aan te geven dat er geen duidelijk verband is tussen dichtbij windturbines wonen en gezondheidsproblemen. De onderzoeksgroep van omwonenden op korte afstand (0,5 km) was zodanig klein dat hier geen conclusies aan verbonden mogen worden. Het lijkt erop dat in het planMer gekeken wordt naar het geluid dat van 1 turbine afkomt. Er wordt geen rekening gehouden met het gezamenlijke effect en de omgeving, ook niet in combinatie met de geluidshinder die er al is op Lage Weide. 

→ Wij willen graag een toelichting in hoeverre er rekening wordt gehouden met de cumulatieve geluidseffecten van meerdere turbinesIn de Memo gevoeligheidsanalyse windturbinebepalingen gemeente Utrecht  staat op pagina 20 in de conclusie over o.a. Lage Weide: “Ruimte voor windturbines kan immers ontstaan door bij beperkt kwetsbare gebouwen en locaties van de standaardwaarde voor het plaatsgebonden risico af te wijken.”

→ wat betekent dat er wordt afgeweken van de standaardwaarde? Op welke manier zou gemeente Utrecht hier gebruik van willen maken?  Inwonersonderzoek over het opwekken van schone energie in de gemeente Buren van Lage Weide waren net als Buren van Rijenburg en Reijerscop teleurgesteld door de suggestieve vraagstelling van dit rapport. De ‘goedgemutste’ toon van de analyse stelt niet gerust. Die toon wordt doorgetrokken naar conclusies waarvan je nog meer twijfels over het onderzoek krijgt.Op de stelling “Dat inwoners zo min mogelijk last hebben van geluid van windmolens” staat als reactie: “Alle windgebieden behalve Lage Weide vallen grotendeels (50%) af als de slider helemaal rechts staat.” Hiermee wordt de suggestie gewekt dat Lage Weide geen geluidsoverlast zou ervaren. Uw eigen planMER en de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse laten zien dat Lage Weide wel degelijk serieuze geluidshinder zal ondervinden met het voornemen van het plaatsen van windmolens.  

→ graag zien we een toelichting hoe de ‘onderzoekers’ komen tot deze uitspraken. Graag zien we een correctie.  Uitkomsten burgerforum Op pagina 26 van het Ontwerp-beleidsnota zien we de tekst: “Lage Weide één van de meest kansrijke gebieden voor windenergie in provincie Utrecht (…) GedeputeerdeStaten (heeft) in 2024 besloten dat er 27 gebieden zijn in de provincie die het meest geschikt zijn voor het opwekken van windenergie. Dit besluit is genomen na grondig en onafhankelijk onderzoek naar de milieueffecten van windmolens en een zwaarwegend advies van hetburgerforum.”Dit is een opmerkelijke conclusie. Uitkomsten uit het burgerforum kwam als grootste zorg naar voren geluidsoverlast. Iets wat in Lage Weide niet te voorkomen is gezien het gaat om een druk bewoond gebied.  

→ wat betekent ‘een zwaarwegend advies van het burgerforum in deze context?Er zijn dus een hoop zaken nog niet goed uitgezocht op het gebied van hinder. Ook is er nog geen eenduidige conclusie dat geen hinder zal worden ondervonden, omdat veel onderzoeken nog lopen. Wij verzoeken op basis van de gebrekkige onderzoeken uit het verleden en de nog lopende onderzoeken Lage Weide te schrappen als focus locatie.

 Alternatieven
Gemeente Utrecht wil een bijdrage aan het bestrijden van de wereldwijde klimaatcrisis leveren, dat dragen ook wij een warm hart toe. 

→ Waarom kiest de gemeente/provincie voor het gebruiken van fysieke ruimte in de stad en  er niet voor om bijvoorbeeld windmolens te huren via een exploitatiebedrijf op zee?

→ Waarom wordt een bijdrage aan de klimaattransitie gelijkgesteld aan het opwekken van andere energie? Hoe kan gemeente Utrecht bijvoorbeeld zuiniger omgaan met energie?

→waarom wordt er niet ingezet op meer zonne energie op de daken van bedrijfspanden op Lage Weide bijvoorbeeld?

→en hoe zit het eigenlijk met het overvolle stroomnet? Aardwarmte én windmolens? Lage Weide is een focus gebied voor zowel wind als aardwarmte. 

→ betekent dit dat er een keuze wordt gemaakt tussen aardwarmte en windmolens? → Wat betekent het als er voor en en wordt gekozen? 

→ wat betekent dit voor de te verwachten geluidsoverlast? hoe stapelt dit cumulatief?


 Waardevermindering huizen 
In het rapport van TNO uit 2022 worden conclusies getrokken die wij niet terugzien in uw concept: Het huizenprijs effect treedt op binnen een straal van 2.5 km rond een windturbine. Dat wil zeggen dat woningen binnen een straal van 2,5 km van een windmolen waarde verliezen op hun huis.  De meeste (toekomstige) windturbines staan logischerwijs in gemeenten met eenrelatief lage bevolkingsdichtheid. Dit geldt niet voor Lage Weide/Utrecht De negatieve impact van windturbines op huizenprijzen is een typisch voorbeeldvan zogeheten ‘externe kosten’: productiekosten die niet worden gedragen door deeigenaar van de turbine maar worden afgewenteld op de directe omgeving, alwaarze tot welvaartsverlies voor omwonenden leidt. Een relatief klein aantal turbines is verantwoordelijk voor de meerderheidvan de totale woningwaardedaling en zijn daarmee vanuit economischperspectief onevenredig duur. Daarbij lijkt het raadzaam om te kijken naarmogelijkheden om turbines zoveel mogelijk te clusteren door heel Nederland. 

→ gezien het rapport van TNO: waarom kiest u voor een klein aantal windmolens te plaatsen met binnen een straal van 2,5 km 40.000 woonhuizen?  

→ hoe gaat u ervoor zorgen dat inwoners niet opdraaien voor de maatschappelijke kosten?  zelfs als de energie opbrengsten gedeeld worden met de omwonenden gaat dit niet de waardedaling van de huizen compenseren. 

→ zijn de waardeverlies kosten (planschade) meegenomen in de kosten-baten analyse? wij hebben in 2013 (er zijn nu nog meer huizen bijgekomen) zelf een rekensom gemaakt en komen op een waardeverlies van €337.000.000 (20.000 woningen binnen een straal van 1,5 km). Hoe gaan de huiseigenaren hierin gecompenseerd worden?
Spread the love