Geluidsoverlast

Geluid van windmolens hinderlijker dan vliegtuigverkeer en in wijde omtrek goed te horen.

Officieel kan het niet : mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt ‘s nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den Berg

Bovenstaande quote komt van de website van Rijksuniversiteit Groningen.

Zowel gemeente als Energie-U verschuilen zich qua geluid achter de officiële geluidsnormen voor windturbines. Daarin staat opgenomen dat de gemiddelde geluidsbelasting gedurende 1 jaar op de gevel van een woonhuis maximaal 47 dB Lden mag zijn. En voor de nacht is een speciale norm van 41 dB Lnight. Het probleem hierbij is dat de norm gebaseerd is op een gemiddelde geluidsbelasting gedurende 1 jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat de windturbines gedurende 1 winderige week heel veel geluid mogen maken want dat kan dan de volgende windstille week ‘gecompenseerd’ worden.

De normen houden ook geen rekening met het feit dat het geluid van windmolens over het algemeen als storender wordt ervaren dan geluid van bijvoorbeeld snelweg en vliegtuigverkeer.
Zo staat in een onderzoek van de RIVM:

Kenmerkend voor het geluid van windturbines is dat al bij een zeer lage geluidbelasting hinder ervaren wordt.

In datzelfde onderzoek van de RIVM adviseren ze een maximale geluidsbelasting van 40 dB Lden te hanteren:

Een richtwaarde van ongeveer Lden 40 dB voor windturbines is wat hinderbeleving betreft vergelijkbaar met de richtwaarden bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai.

Ondanks dat de overheid dit onderzoek zelf door de RIVM heeft laten uitvoeren is dit advies niet opgevolgd en is de norm op 47 dB Lden gezet. In datzelfde rapport van de RIVM staat een tabel die aangeeft dat het verwacht percentage ‘ernstig gehinderden’ buurtbewoners binnenshuis bij een grenswaarde van 47 Lden ruim 8% is! Buitenshuis ligt dat percentage ‘ernstig gehinderderden’ op 19% en het percentage ‘gehinderden’ op 34%.

Een onderzoek van TNO komt tot dezelfde conclusies en deze melden b.v.:

In vergelijking met andere geluidsbronnen wordt al bij een relatief lage geluidbelasting hinder van
windturbinegeluid ervaren.

De normen houden ook geen rekening met het feit dat het geluid van de windturbines veel verder reikt dan verondersteld wordt. Van den Berg concludeert na zijn vele studies naar de geluidseffecten van windturbines het volgende:

Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen als een ‘not in my backyard’-houding. “Dat is gewoon arrogant. Mensen die tot op 1 tot 2 kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van. Bovendien worden de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big business.

Volgens Energie-U en de gemeente hebben mensen die economisch voordeel van de windmolens hebben echter helemaal geen hinder van geluid. Dit klopt maar dat komt omdat deze mensen heel veel controle op de bouw en plaatsing van de windmolens hebben kunnen uitoefenen maar vooral door de controle die ze over de windmolens hebben:

Ook controle hebben over het geluid kan helpen: “Als wij last hebben of als de buren klagen, zetten we de turbine gewoon uit”, aldus een deelnemer.

Kortom wij kunnen wel het volgende concluderen: windmolens maken teveel geluid om dicht op grote woonwijken geplaatst te worden!

Gebruikte bronnen over het geluid van windturbines: