Laat de provincie vóór 19 augustus weten wat U vindt!

In het aangepaste plan van de provincie wordt voorgesteld Lage Weide definitief te schrappen als windenergielocatie. Dat is exact waar Buren van Lage Weide altijd voor gestreden heeft. De provincie wil graag van u horen wat u deze herziening vindt en vraagt om uw reactie. Buren van Lage Weide vraagt u met klem uw mening voor 19 augustus aan de provincie kenbaar te maken. In het najaar 2014 nemen Provinciale Staten van Utrecht (PS) het definitieve besluit om wel of geen windturbines op Lage Weide te plaatsen.

Op 9 juli is de tweede partiële herziening prs 2013-2018 gepubliceerd.  De aanpassingen betreffen het schrappen van de windenergielocatie Lage Weide als specifiek benoemd zoekgebied. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. Na afloop van deze periode zullen Provinciale Staten de definitieve versies vaststellen.

Zienswijze indienen
Van 9 juli tot en met 19 augustus 2014 kan iedereen zienswijzen over de Ontwerp 2phPRS indienen en opmerkingen maken over de Ontwerp 2phPRV. U kunt uw reactie als volgt indienen:

  • per brief aan: Provinciale Staten van Utrecht, t.a.v. de heer H. Schoen, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
  • of per e-mail aan: statengriffie@provincie-utrecht.nl
  • vermeld daarbij “Ontwerp tweede partiele herziening PRS / PRV” en  vergeet niet  uw naam en adresgegevens te vermelden.

Lees ter inspiratie de BvLW – zienswijze provincie 23-06-2014. Natuurlijk kunt u uw eigen zienswijze zoals eerder gestuurd aan de gemeente Utrecht ook doorsturen aan de Provinciale Staten van Utrecht. Laat Provinciale Staten weten dat het goed is dat zij gehoor geven aan het besluit van de gemeente Utrecht om de leefomgeving van meer dan 40.000 omwonenden te respecteren. Geen windmolens tussen woonwijken!

Op 9 juli is het voorstel gepubliceerd.  En dan midden in de zomer (van 9 juli tot 19 augustus) ligt deze herziening ter inzage en kunnen de belanghebbenden (wij dus!) een zienswijze indienen. Wij vragen u dringend weer in de pen te klimmen en uw zienswijze in te dienen. 13 Oktober kunt u mondeling uw zienswijze toelichten in de PS. En 3 november nemen de PS een besluit.

Onze zienswijze is niet veranderd: we willen dat Lage Weide definitief van de kaart wordt gehaald als mogelijke windturbine-locatie. Geen windmolens tussen woonwijken!

BvLW – zienswijze provincie 23-06-2014

Lees de publicatie in de Staatscourant : tweede partiële herziening prs 2013-2018 (2phPRS) en prv-2014-2028 (2phPRV)
Wanneer u op deze webpagina aan de linkerkant op ‘ruimtelijke plannen’ klikt, komt u bij de stukken.

 

Spread the love