20 juni ‘Windenergie: wie betaalt de rekening?’

Wat betekent windenergie voor de samenleving? En voor de omwonenden? Wat zijn de baten voor de samenleving? En voor de omwonenden? Wat zijn nu eigenlijk die kosten en de baten? Wetenschap en politiek presenteren en laten zich bevragen tijdens deze 2e conferentie van de NLVOW. 

Op 20 juni 2014 organiseert de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) haar tweede conferentie, ook weer in de Jaarbeurs te Utrecht en ook weer in de middag van 12.30 tot 18.00 uur. Het thema van die conferentie is: “Windenergie: wie betaalt de rekening?” De conferentie is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers uit overheid en bedrijfsleven, maar eenieder met interesse voor het onderwerp is zeer welkom. Toegang voor NLVOW leden: € 35 – voor niet-leden: € 100. Meld je aan via http://nlvow.nl/conferentie-20-juni-2014-windenergie-wie-betaalt-de-rekening/

Kosten windenergie

De laatste tijd worden er steeds vaker en steeds indringender vragen gesteld bij de kosten van windenergie, zowel op land als op zee. Die kosten zijn niet alleen van belang voor de samenleving als geheel, maar juist ook voor omwonenden. Niet alleen betalen die omwonenden – net als alle andere burgers – mee aan de subsidies voor windenergie, maar zij betalen ook nog eens op een geheel andere wijze mee: door waardevermindering van hun huizen, door overlast vanwege geluid en slagschaduw en door aantasting van het landschap in de omgeving. En soms door slaap- en gezondheidsproblemen.

Windenergie op land lijkt in eerste instantie goedkoper dan windenergie op zee en dus kiezen Haagse beleidsmakers en beslissers voor windenergie op land. De NLVOW wil zichtbaar maken dat één van de redenen daarvoor is dat kosten zonder passende compensatie worden afgewenteld op omwonenden. Waarom is er wel een vaste regeling voor compensatie (of zelfs uitkoop) van omwonenden bij de aanleg van een snelweg en niet bij de aanleg van een windpark? Terwijl onder de geldende normen de geluidshinder van windturbines vele malen groter mag zijn dan van een snelweg!

De NLVOW wil het in de conferentie niet laten bij analyse en problematisering, maar wil ook concreet aangeven wat er gedaan moet worden. Belangrijk element daarbij is de door het Energieakkoord Duurzame Groei geëiste gedragscode voor de windsector. Hoe zou die code er uit moeten zien vanuit de optiek van omwonenden? En ander element is dat de NLVOW zal aangeven welke actie(s) zij wil gaan ondernemen om te bereiken dat niet alleen de windindustrie, maar ook omwonenden aan tafel zitten als er gepraat wordt over windenergie en windenergiebeleid.

 

Programma 20 juni 2014: tweede NLVOW conferentie

Dagvoorzitter: Jacqueline Engbers

13.15 – 13.30 Opening en introductie thema Rob Rietveld

13.30 – 14.00 Visie op de toekomst van windenergie door Adjiedj Bakas (trendwatcher)

14.00 – 14.20 Wat zijn de kosten van windenergie voor de samenleving? Machiel Mulder (RUG)

14.20 – 14.40 Door wie worden de kosten van windenergie betaald? Annemiek Verrips (CPB)

14.40 – 15.15 Forumdiscussie over kosten en de verdeling daarvan

•Discussieleider: Adjiedj Bakas

•Theo Wolters (Climategate)

•Ton Hierdes of Jaap Warners (NWEA)

•Machiel Mulder (RUG)

•Annemiek Verrips (CPB)

 

Pauze

 

15.45 – 16.05 Een gedragscode voor de windsector die omwonenden recht doet Goda Perlaviciute (RUG)

16.05 – 16.20 Het recht op burgerparticipatie in de besluitvorming over windenergie Albert Koers (NLVOW)

16.15 – 17.00 Forumdiscussie over gedragscode en burgerparticipatie

Discussieleider: Jacqueline Engbers

•Rob Rietveld (NLVOW)

•Paulus Jansen (SP)

•Albert de Vries (PvdA)

•Machiel de Graaf (PVV)

•Pieter Litjens (VVD)

 

De NLVOW komt op voor de belangen van omwonenden van windturbines en windparken. Dat doet zij door te pleiten voor een betere bescherming van omwonenden voor de schade en overlast die zij ondervinden van die parken en turbines. Dat doet zij ook door lokale actiegroepen te ondersteunen met informatie, maar de NLVOW wil zelf nu juist geen actiegroep zijn. De NLVOW als zodanig is dan ook neutraal in de discussie over nut en noodzaak van windenergie.

Spread the love